Wersja dla słabowidzących

NIE CZEKAJ W KOLEJCE 77 5415160 USTAL TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY W WYDZIALE KOMUNIKACJI 77 5415160.


 

Polecamy
 • eUrząd dla Mieszkańca Opolszczyzny
 • Związek Powiatów Polskich
 • Zespół Szkół w Chróścinie
 • Zielone biuro
 • Portal internetowy zdrowie.opolskie.pl
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Opolskie w Internecie
system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny
Województwa Opolskiego
 • Dyrektywa Transgraniczna
 • Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - Opole
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Zintegrowany Informator Pacjenta
 • Serwis internetowy Opolskie Aktualności
 • aglomeracja_opolska_kolor.png
Dziś jest: sobota, 25-04-2015
Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
Polski  |  Deutsch  |  English

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole, ul. 1 Maja 29
tel.: 77 5415101
fax: 77 5415103
e-mail:

Czas pracy urzędu
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek od 7:30 do 15:30
środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Zobacz informacje o wydziałach

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj: 242
W tym miesiącu: 69224
Wszystkich odwiedzin: 2674135

Wydział Geodezji i Kartografii

45 - 018 Opole Pl. Wolności 7- 8
Dokumenty do pobrania z Wydziału Geodezji i Kartografii

Informacja o zmianach w prawie geodezyjnym dla wykonawców prac geodezyjnych w granicach administracyjnych Powiatu Opolskiego


 


WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Adres do korespondencji:
 Starostwo Powiatowe w Opolu
ul. 1 Maja 29
45-068 Opole

 

Dla gmin: Dobrzeń Wielki. Komprachcice, Murów, Turawa, Chrząstowice, Łubniany, Tarnów Opolski, Popielów, dla miast i gmin: Ozimek, Prószków

NACZELNIK
EDYTA WENZEL - BORKOWSKA

 e -mail:ewenzel@powiatopolski.pl

774412335

221


EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
 egbopole@powiatopolski.pl
 

774412329

 

222

 

MAŁGORZATA DZIKOWSKA
JOANNA SZLĘZAK

774412330

 

222
 

 

PATRYCJA PŁACZEK
JOLANTA SINICKA
MARIA BARTOSIEWICZ

774412331222

 

ALEKSANDRA KRYNICKA
ALEKSANDRA DUSZA

774412332

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
podgik@powiatopolski.pl
mapanumeryczna@powiatopolski.

239

KRZYSZTOF JĘDRYCHOWSKI
-uzgodnienie dokumentacji projektowej

774412313

240

BOŻENA KOWALCZYK
TERESA NAWOJSKA

774412317

240

JOLANTA STARZYŃSKA-PLEWA
PIOTR WITKOWSKI

774412318

217

KINGA HUSAK
DOROTA ROSA

774412322

218

WACŁAW GĄSIOROWSKI
JADWIGA TWORZEWSKA

774412325

219 GRZEGORZ ZAMIARA 774412326

220a

HELENA WŁODARZCYK
AGNIESZKA NOWAK-FRANICZEK

774412327

210

BARBARA MERTA
SONIA KOKOT

774412346

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - oddział w Niemodlinie 
egbniemodlin@powiatopolski.pl
podgikniemodlin@powiatopolski.pl  

Tel/fax

774607483

  

17

REGINA ŁABUZ
DOMINIKA KUKULA
- ewidencja gruntów i budynków

4

EDYTA SYDOR
KRYSTYNA MALINOWSKA
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Adres do korespondencji
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin

 

Dla gmin: Tułowice, Dąbrowa, dla miasta i gminy: Niemodlin

ZADANIA WYDZIAŁU GEODEZJI I KAROGRAFII

W Wydziale można załatwić sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków

odpłatnie otrzymać informacje w postaci wypisów oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych i innych

zaświadczenia przeznaczone dla ZUS i KRUS i innych celów o istnieniu gospodarstwa rolnego

uzgodnić dokumentację projektową

nabyć odpłatnie  mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze, mapy glebowo-rolnicze oraz inne informacje z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej

załatwić sprawy związane z:

gleboznawczą klasyfikacją gruntów

wymianą i scaleniem gruntów,

Wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym między innymi :

- pozyskiwanie, gromadzenie danych zasobu, kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powstałej w wyniku wykonywania prac geodezyjnych , przechowywania zasobu i wyłączania z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową,

- przetwarzanie i kontrolowanie opracowań geodezyjnych wpływających do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

-  tworzenie, aktualizacja i udostępnianie metadanych zbiorów i usług, danych przestrzennych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- przekazywanie kopii zasobu oraz danych zasobu pomiędzy poszczególnymi częściami zasobu,

Udostępnianie danych zasobu i informacji poprzez:

 -sprzedaż produktów zasobu w formie analogowej, cyfrowej wraz z zawieraniem umów oraz obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych,

- zabezpieczanie zasobu i danych zasobu,

- przygotowanie danych do opracowania bazy ewidencyjnej gruntów i budynków,

- uzgadnianie granic jednostek podziału administracyjnego,

Prowadzenie rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
w tym między innymi:

- utrzymanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,

- utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych – aktualizacja z urzędu i na wniosek oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymagających wyjaśnień

,

- archiwizacja i wyłączanie danych zasobu przejściowego oraz danych ewidencyjnych,

- udostępnianie danych ewidencyjnych w formie: komputerowych wydruków map ewidencyjnych, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów, skorowidzów, wypisów rejestrów i kartotek, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych baz danych, informacji przekazywanych ustnie i wizualnie,

- okresowa weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,

- sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją (gruntów, budynków i lokali) oraz przekazywania kopii baz danych,

- modernizacje ewidencji gruntów i budynków,

- ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,

- prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,

-  prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zawiadomienie stron o wyłożeniu projektu z przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów celem zapoznania się oraz wydawania decyzji w sprawach uzupełniających klasyfikację gruntów),

Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( GESUT)

Koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, mająca na celu bezkolizyjne usytuowanie projektowanych sieci z obiektami budowlanymi, w tym prowadzenie
powiatowego zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych

Zakładanie osnów szczegółowych

Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości

Ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, w tym między innymi:

- dokonywanie przeglądu i konserwacji znaków osnowy geodezyjnej,

-  w przypadku stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia, znaku lub zagrożenia przez niego bezpieczeństwa życia lub mienia, wszczęcia postępowania w celu sprawdzenia stanu znaku, usunięcia pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, sporządzania protokołu z tych czynności i przekazywania Marszałkowi Województwa Opolskiego i Głównemu Geodecie Kraju oraz wnioskowania o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy,

Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych,

Udzielanie zezwolenia na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów w zakresie zasobu powiatowego,

Wystawianie faktur za czynności geodezyjne i kartograficzne w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat.

Wynikające z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, a w szczególności:

- wszczęcie postępowania scaleniowego i wymiennego,

- przeprowadzanie postępowania scaleniowego i wymiennego,

- składanie do właściwych sądów wniosków o wpis wzmianki o wszczęciu postępowania,

- rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów scaleń,

-  zatwierdzanie decyzjami projektów scalenia lub wymiany gruntów

- zgłaszanie zmian wynikających z przeprowadzonego postępowania scaleniowego lub wymiennego w księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów,

- zagospodarowanie poscaleniowe umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów polegające na: budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów, korekcie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

Wynikające z ustawy z o lasach w związku z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – w sprawach dotyczących przeklasyfikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny w drodze decyzji administracyjnej.

Wynikające z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
w tym wydawania zaświadczeń w sprawach:

- dotyczących poświadczenia faktu oraz potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego do celów emerytalnych, rentowych i zakładu pracy

- potwierdzenia stanu faktycznego i prawnego wynikającego z prowadzenia rejestru publicznego, jakim jest ewidencja gruntów i budynków